ความคืบหน้าโครงการ
มกราคม 2561 : การทำงานด้วนความุ่งมั่น เพื่อบ้านที่มีคุณภาพ